Oracle - školení


SQL ORACLE


Délka: 3 dny

Agenda:
1. Úvod, odlišení příkazů SQL a příkazů SQL*Plus
   přihlášení do databáze pomocí aplikace iSQL*Plus
   ovládání aplikace SQL*Plus a SQL Developer
   použití operátorů SET
2. Vyhledání dat pomocí příkazu SQL SELECT
   použití aritmetických operátorů a operátorů řetězení v příkazech SQL
   použití klauzule WHERE k výběru specifických řádků
   použití logických výrazů v klauzuli WHERE
   použití výrazu LIKE k porovnání textových hodnot
   logické podmínky AND, OR, NOT
   priorita operátorů
3. Zadání kartézského součinu - CROSS JOIN
   zadání přirozeného spojení - NATURAL JOIN
   omezení přirozeného spojení na vyjmenované sloupce – JOIN USING
   zadání obecného spojení – JOIN ON; spojení tří a více tabulek
   levé, pravé a plné vnější LEFT, RIGHT a FULL OUTER JOIN
4. Řazení výsledných řádků pomocí klauzule ORDER BY
5. Popis a použití skupinových funkcí
   seskupování řádků pomocí klauzulí GROUP BY
   filtrování výsledných řádků pomocí klauzule HAVING
   klauzule ROLLUP, CUBE, GROUPING
6. Použití funkcí typu DATE a numerických funkcí
   použití funkce SYSDATE k načtení aktuálního data, implicitní formát
   zavedení tabulky DUAL jako prostředku k zobrazení výsledků výrazu
   správa dat v různých časových pásmech
7. Použití klíčového slova DISTINCT se skupinovými funkcemi
   jak nakládají agregační funkce s hodnotou NULL
   seskupení dat podle více než jednoho sloupce
   jak se vyhnout neplatným dotazům pomocí skupinových funkcí
8. Doporučení pro používání poddotazů
   různé typy poddotazů - jednořádkové poddotazy, skalární poddotazy
   skupinové funkce v poddotazech
   nekorektní příkazy v poddotazech
   víceřádkové poddotazy
   použití množinových operátorů IN, ANY a ALL ve spojení s poddotazy
   vliv prázdné hodnoty ve výsledku poddotazu na vnější dotaz
9. Použití operátoru UNION ke sjednocení několika množin řádků, eliminace duplicitních řádků
   použití operátoru UNION ALL k vyloučení eliminace duplicit
   operátor INTERSECT
   operátor MINUS
10. Použití příkazů DML INSERT, UPDATE,DELETE
   použití příkazů DDL pro tvorbu tabulek, indexů,constraintů a view
11. Práce s flashback dotazy
12. Uložení příkazů SQL do dávkových souborů
13. Správa objektů pomocí pohledů datových slovníků
14. Řízení uživatelského přístupu
15. Hierarchické načtení dat
16. Podpora pro použití regulárních výrazů a nerozlišování velkých a malých písmen