Databázové službyPoskytujeme pomoc při administraci nebo úplnou správu Vašich databázových systémů. Podle Vašich potřeb a nastavení bezpečnostních pravidel Vaší společnosti jsme schopni navrhnout optimální režim pro údržbu, monitoring v reálném čase nebo plnou administraci Vašich databází.


1. Režim pravidelných kontrol

V tomto režimu zajistíme pravidelné kontroly Vašich databázových serverů, jejich optimalizaci pro jejich efektivní běh a snížení rizika incidentů. Jde o soubor úkonů a kontrol, které v předem stanovených termínech (zpravidla na rok dopředu) provádí náš odborný databázový konzultant. Tento konzultant je dedikovaný pro každého zákazníka tak, aby byl řádně dopředu seznámen s danou IT infrastrukturou a prováděl úkony maximálně efektivně.

Kontroly jsou dvojího druhu podle jejich komplexity:

DB Check – provádí se většinou (podle robustnosti databázové infrastruktury) 1 x měsíčně, výstupem kontroly je shrnující report s popisem stavu a případnými doporučeními na změnu nastavení, upgradu, atd.

DB Healthcheck – doporučujeme provádět minimálně 1 x za půl roku. Jde o komplexnější kontrolu zahrnující monitorování a vyhodnocení zátěže databázového serveru během jednoho celého pracovního dne. Na základě měření jsou provedeny nebo doporučeny změny v konfiguraci. Výstupem je komplexní report.


2. Monitoring databázového serveru v reálném čase

Tato varianta zahrnuje pasivní monitoring běhu databázového serveru v režimech 8x5 nebo 24x7. Významným způsobem napomáhá předejít kolizním stavům databáze včasnou detekcí potenciálních problémů a neprodleným kontaktováním zodpovědného pracovníka zákazníka s přesným doporučením zásahu.

K monitoringu databáze postačuje vzdálený zabezpečený pasivní přístup k systémovým tabulkám databázového serveru, nikoliv k produkčním datům.

Monitoring zahrnuje:

 • operace produkčního databázového serveru;
 • výkonnost databázového serveru;
 • vytížení zdrojů databázového serveru;
 • incidenty.

Vybrané parametry lze ukládat do repository databáze pro pozdější pravidelný reporting nebo pro pátrání po příčinách případného incidentu.


3. Outsourcing databázového administrátora

Tato služba zahrnuje všechny povinnosti databázového administrátora.

Jedná se o soubor činností:

 • vzdálený monitoring běhu databázového serveru;
 • výkonnost databázového serveru;
 • pravidelné kontroly a optimalizační kroky;
 • zabezpečení databázového serveru;
 • ladění výkonu;
 • instalace upgradů;
 • řešení chybových stavů;
 • pravidelný reporting o operacích databázového serveru, vytížení jeho zdrojů a chybových stavů.

Tento režim je nejkomplexnější a nevyžaduje po zákazníkovi žádnou součinnost kromě počátečního nastavení přístupu k prostředkům databázového serveru.